فرم ثبت شکایت

مشخصات مشتری


مشخصات دستگاه


نظرسنجی


آیا بابت انجام تعمیرات / نصب هزینه ای پرداخت کرده اید؟علت تماس شما با شركت / خدمات پس از فروش چیست؟آیا قبل از انجام تعمیرات حدود هزینه به شما اعلام شد؟
این هزینه بابت چه بود ؟آیا ایراداتی که توسط شما مطرح گردید به طور کامل رفع گردید؟
آیا فاکتور تعمیرات صورت گرفته و قطعات تعویض شده به شما ارائه شد؟
علت عدم رفع ایرادات چه بود؟


تا چه حد از خصوصیات مطرح شده رضایت دارید؟


فاصله زمان درخواست تعمیرات / نصب تا مراجعه تعمیرکار / نصاب
سهولت در برقراری تماس و دسترسی به شرکت
نحوه برخورد تعمیرکاران / نصاب
مراجعه به موقع (خوش قولی )
آراستگی ظاهری تعمیرکاران / نصاب
رعایت نظافت در هنگام تعمیرات / نصب
نحوه پاسخگویی به سوالات احتمالی
راهنمایی ها و آموزش های لازم در خصوص نحوه استفاده از محصول توسط سرویس کاران
کامل بودن ابزار آلات و تجهیزات مورد نیاز
کیفیت خدمات ارائه شده
به طور کلی چه میزان از خدمات پس از فروش ارائه شده رضایت دارید؟
سرعت عمل در ارائه خدمات
نحوه رسیدگی و پیگیری شکایات نهایتاً منجر به رضایت شما گردید؟
آیا تاکنون در خصوص نحوه ارائه خدمات پس از فروش شکایتی به شرکت مطرح کرده اید؟