بازدید استاندار محترم از شرکت تولیدی صنعتی فریدولین
بازدید استاندار محترم از شرکت تولیدی صنعتی فریدولین

شرکت تولیدی صنعتی فریدولین مفتخر به میزبانی جناب آقای دکتر سرمست جهت بازدید از کارخانه به عنوان یکی مراکز تولیدی کشور در تاریخ 1400/01/17 بوده است.

شرکت تولیدی صنعتی فریدولین مفتخر به میزبانی جناب آقای دکتر سرمست جهت بازدید از کارخانه به عنوان یکی مراکز تولیدی کشور در تاریخ 1400/01/17 بوده است.