# استان شهرستان کد نماینده
1 آذربایجان شرقی تبریز 308
2 آذربایجان شرقی مرند 218
3 آذربایجان شرقی تبریز 219
4 آذربایجان شرقی تبریز 222
5 آذربایجان شرقی اهر 224
6 آذربایجان شرقی مراغه 225
7 آذربایجان شرقی میانه 226
8 آذربایجان شرقی هشترود 227
9 آذربایجان شرقی عجب شیر 228
10 آذربایجان شرقی هریس 229
11 آذربایجان شرقی شبستر 230
12 آذربایجان شرقی ملکان 231